תקנון החנות

תקנון תנאי שימוש

מבוא

 1. אתר https://www.chill-shop.co.il (להלן: "האתר/צ'יל").
 2. האתר מהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, והנך מוזמן/ת לקחת בו חלק, בכפוף להסכמתך לתקנון תנאי השימוש (להלן: "התקנון").
 3. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה לשם הנוחות בלבד אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.
 4. הנך נדרש לקרוא את התקנון בעיון לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, מכל מכשיר שהוא, ובכל זמן שהוא, כפוף לתקנון.
 5. משמעות התקנון – גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש ו/או רכישת שירותים/מוצרים המוצעים בו, וזו מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 6. כל המבצע גלישה/פעולה באתר, הגדרתם להלן, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 7. כוחו המשפטי של התקנון – בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם מנהל האתר.
 8. האמור בתקנון בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למנהל האתר ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 9. השימוש באתר זה, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. מנהל האתר שומר לעצמו הזכות לעדכן את תקנון תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור בערוצי האתר השונים. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
 10. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיו או תוקפו.

 

 

 • הגדרות
  1. "מנהל האתר/מפעיל האתר"- "צ'יל קונספט ג'י טי בע"מ" או מי מטעמם.
  2. "גלישה/פעולה/שימוש באתר"- שימוש מסוג כלשהו באתר ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, הזנת פרטי קשר באתר (כהגדרתם באתר), באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון ומדיניות הפרטיות והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור המלאים לאמור בתקנון זה.
  3. "משתמש האתר ו/או מבצע פעולה ו/או הצרכן"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו ו/או כל הגדרה אחרת, לרבות על פי תקנון זה, המבצעים שימוש מסוג כלשהו באתר.
  4. "השירות"- רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לרבות באמצעות ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים המפורטות באתר.

 "פרטי קשר"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, בקשר עם גלישה/פעולה באתר, לרבות שם מלא, דוא"ל, מספר טלפון, וכן פרטי ההודעה.

 1. "ניהול האתר"- האתר מופעל ומנוהל על ידי מנהל האתר, לרבות לטובת צדדים שלישיים ו/או המפרסמים, העובדים עם מנהל האתר (להלן: "המפרסמים") ולצורך זה יראו בכולם כ-"מנהל האתר". אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה של האתר לרבות תמונות ותכנים שיווקיים מסוג כלשהו, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם הבלעדי.
 2. Cookies" (עוגיות)"- קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו הגולש נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו לגולש ע"י איסוף נתונים סטטיסטים כגון: הדפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן בו שהה הגולש באתר, מידע שביקש הגולש באתר לצורך בחינת קבלת שירות, באמצעות האתר וכיוצ"ב.

 

 • זכות/כשירות להשתמש באתר
  1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על משתמש אתר מתחת לגיל 18 מותר וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש באתר על ידי הקטין, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי מנהל האתר
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
 1. מנהל האתר רשאי למנוע את השימוש באתר על ידי כל משתמש אתר, בכל אמצעי העומד לרשותו, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.
 2. אין לבצע כל שימוש באתר, לרבות שימוש מסחרי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של מנהל האתר.
 3. כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של מנהל האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מנהל האתר.

 

 

 • גלישה באתר והזנת פרטים אישיים
 1. לצורך מתן השירות, מנהל האתר מאפשר לגולש להשאיר את פרטי הקשר, כגון: שם מלא, נייד, כתובת אי-מייל וכדומה, כאמור בתקנון. עליך להזין פרטים נכונים ומדויקים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה, שכן בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הנך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים.
 2. מנהל האתר מבהיר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידו מועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים, וכי בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הנך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל בכפוף להוראות הדין הרלוונטי.
 3. אינך חייב על פי חוק למסור את פרטי הקשר, אולם ללא מסירת פרטי הקשר יוותר בידי מנהל האתר שיקול הדעת המלא באשר לאופן מתן השירות המוצע באתר. 
 4. במידה שיובא לידיעת מנהלי האתר, כי הזנת פרטים שאינם נכונים, רשאים מנהלי האתר לחסום את גישתך לאתר ולא לאפשר לך לעשות באתר כל שימוש. יחד עם זאת יובהר, כי לאחר שהזנת את פרטיך האישיים הנכונים, ונרשמת לאתר, יהיה באפשרותך לשנות את פרטיך האישיים ו/או להוסיף פרטים למעט שמך המלא ותאריך הלידה שלך.
 5. במידה שהנך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר ו/או במקרה מתן פרטי קשר ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, הנך רשאי לבקש ממנהלי האתר, בכתב, בדואר אלקטרוני info@chill.co.il  להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון ומנהלי האתר ייענו לפנייתך, בתוך לא יאוחר מ-2 ימים ממועד אישור קבלת הבקשה.
 6. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המידע באתר ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סעיף 30א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים באתר יציין הגולש, באמצעות תיבת בחירה (Check Box) , כי הוא מסכים לקבל תכנים הנוגעים לשירותים המוצעים על ידי מנהל האתר, באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הגולש יהיה רשאי לפנות לנהל האתר בפניה להסרת פרטיו.
 7. מנהל האתר שואף לספק לגולשים את המידע/תכנים המוצגים באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן, אין באפשרות מנהל האתר להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 8. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.
 9. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת מנהל האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשות הגולש. לפיכך, לא יהיה רשאי הגולש להעלות כלפי מנהל האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים ו/או תכנים ו/או קבצים ו/או כל תשדורת אחרת הנובעים מהשימוש באתר, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת מנהל האתר.
 10. אין לעשות על שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

 

 • מתן השירות
 1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", בו מוצגים פרטי המוצר ומחירו (להלן "דף הפעולה"). לאחר בחירת המוצר/רים, יש להקליד בטופס הזמנה פרטים מדויקים למשלוח, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 2. פעולת רכישת מוצרים תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ביצוע הפעולה כאמור.
 3. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח של אותו מוצר רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או צ'יל זכאים לבטל את ההזמנה.
 4. לאחר הזנת פרטי האשראי, יבצע צ'יל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שצ'יל תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין צ'יל.
 5. ההזמנה תירשם במחשבי צ'יל וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
  המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו צ'יל  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
 6. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את צ'יל. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של צ'יל, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 7. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית, המזכה בנקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לצ'יל ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.
 8. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים למשתמשים לרכישה במחיר הנקוב, עד גמר המלאי, בשיטת מכירה רגילה , במשך 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי. אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכן, או יווצר עמו קשר תוך 72 שעות ממועד ההזמנה, ויוצע לו מוצר חלופי שווה ערך או כספו יושב לו לפי בחירתו.
 9. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט, בהתאם לבקשת המשתמש, מספר התשלומים האפשרי, וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הגולש.
 10. התצלומים המופיעים באתר זה הם לשם המחשה בלבד, ואינם מחייבים את בעל האתר. יכול, אך לא חייב, כי יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין מראה המוצר בפועל, הנובעים, בין היתר, ממגבלות טכניות ו/או טכנולוגיות המנועות את הצגת המוצר באתר באופן מדויק כפי שהוא נראה במציאות.
 11. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל זמן ומבלי ליתן על כך הודעה מראש, את ייצורו של המוצר וכפועל יוצא מכך להפסיק את מכירתו של המוצר באתר זה.
 12. צ'ל שומרת על זכותה לשנות את מחירי מוצריה בעת עריכת מבצע/ים, כפי שיוצגו באתר.

 

 

 • מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 1. אספקת המוצר באמצעות חברת שילוח עד בית הלקוח : זמני האספקה הינם בין 7-10 ימי עסקים. משלוחים בהפצה לאזורים מרוחקים/מוגבלי גישה, יתבצעו עד 12 ימי עסקים. יום הרכישה לא נכלל במניין ימי ההספקה. תתכן תוספת של עד 25 ₪ בגין משלוחים מרוחקים.
 2. אספקת המוצר במסגרת איסוף עצמי על ידי הלקוח: ניתן לאסוף מחנות האתר, ללא עלות, ובתיאום טלפוני מראש בטלפון 08-9166088, בשעות הפעילות של החנות, במתחם דור אלון, מושב גאליה, בימים א-ה בין השעות 9:00-18:00 ימי ו' 9:00-14:00.
 3. צ'יל ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר באתר לכתובת בישראל שהוקלדה במסגרת רכישת המוצרים. צ'יל ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. צ'יל  ו/או הספקים מתחייבים לספק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון זה.
 4. צ'יל ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של צ'יל ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות, השפעות מסוג כלשהו בשל מגיפת הקורונה, וכיוצ"ב. מצבים אלו עלולים לגרום לעיכוב במשלוחים של 20 ימי עסקים נוספים לאזורים רגילים ו- 35 ימי עסקים לאזורים מעבר לקו הירוק
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב וכן תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו, בכפוף להוראות כל דין.
 6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, צ'יל ו/או הספקים יאפשרו לצרכנים לבטל את העסקה בלי גביית דמי ביטול וכספם יושב להם במלואו. בנוסף, צ'יל מספקת לצרכנים את המוצרים במקום סמוך למקום מגוריהם, אם הם מעוניינים בכך.
 7. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין, בימי א' עד ה' (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 8. המחירים המפורסמים באתר לא כוללים דמי משלוח ואלה יצוינו בטופס ההזמנה, בעת רכישת המוצר. דמי המשלוח נגזרים מעלותו כל מוצר, ובהתאם לנפחו ומשקלו.
 9. אף שצ'יל עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת המשלוחים, במידה משתמש האתר לא קיבל את המוצר בזמני האספקה דלעיל, על משתמש האתר ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של האתר בטלפון 1-700-500-514 ו/או בכתובת המיילsales@chill.co.il  של מחלקת שירות הלקוחות.
 10. הזמנת המוצר/שירות באמצעות שליח לכתובת משתמש האתר תעשה בהסתמך על הזנת כתובת מדויקת של משתמש האתר, ולפיכך משתמש האתר יהיה מנוע להעלות טענה כלשהו נגד בעלי האתר וצ'יל בנסיבות בהן המוצר ו/או השירות לא הגיע לכתובת משתמש האתר, אלא באם יוכח כי המוצר ו/או השירות לא הגיע לכתובת משתמש האתר בשל טעות הנוגעת לבעל האתר.
 11. ללקוח ידוע כי חברת השילוח תיצור קשר עם הלקוח לתיאום מסירה, וכי בעת מסירת המוצר חייב להיות מבוגר בבית, מעל גיל 18, לקבלת המוצר. ככל והלקוח אישר את מועד קבלת המוצר ולא היה בבית, המשלוח יוחזר למפעל ועל הלקוח יהא לשלם בגין שליחות נוספת.
 12. חרף כל מקום אחר בתקנון, האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על הספקים ועליהם בלבד.
 13. ניתנת אחריות בגין פרימת תפרים ורוכסנים עד 12 חודשים ממועד קבלת המוצר.
 • שירות לקוחות
 1. אנו מזמינים את משתמשי האתר לפנות דרך דוא"ל שירות לקוחות sales@chill.co.il בעניינים הבאים: (א) שאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות; (ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לצ'יל; (ג) פרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו.
 2. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. על-אף שנשתדל לטפל בפניה בהקדם האפשרי, איננו מתחייבים למועד גמר הטיפול.
 • מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות ההוראות המפורטות להלן, בכפוף להוראת סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכפוף לתאום מראש עם שירות הלקוחות של האתר.
 2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה למפרט בין המוצר למסמך הגילוי תימסר על כך הודעה לשירות הלקוחות של צ'יל בדואר אלקטרוני. צ'יל תיגבה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. כמו כן, בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה למפרט בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי משלוח בגין משלוח המוצר חזרה לצ'ל, וזאת אף אם לא שולמו דמי משלוח בגין משלוח המוצר לצרכן.
 3. ביטול עסקה/מכירה ע"י צ'יל לפני משלוח המוצר: במידה ולקוח לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי-הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית צ'יל לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואם נגבו כספים מהצרכן הם יושבו במלואם לצרכן.
 4. ביטול לאחר משלוח המוצר: במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של צ'יל בדואר אלקטרוניsales@chill.co.il תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה למפרט - החזרת המוצר תעשה על חשבון צ'יל. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט, משלוח המוצר חזרה ייעשה על חשבון הלקוח, או אם הצרכן יבקש זאת, תשלח לו צ'יל שליח בתשלום.

במקרה ולקוח מעוניין בהחלפת מוצר יהיה עליו לשלם לצי'ל עבור עלות משלוח המוצר חזרה לצ'יל ולשלם עבור עלות משלוח המוצר החלופי לצרכן (בהתאם לעלות המוצר החלופי). כמו כן, ישלם הלקוח לצ'יל את ההפרש בין עלות המוצר המוחלף לעלות המוצר החלופי, ככל שישנה.

 1. ביטול רכישת שרות: ברכישת שירות יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם הודעה על הביטול תימסר טלפונית או בדוא"ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, צ'יל תזכה את הלקוח וכספו יושב לו במלואו באמצעות חברת האשראי, עד 14 יום ממועד בקשת הביטול או קבלת המוצר בחברת צ'יל, המוקדם מבניהם.
 3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ימנעו מנהל האתר לנהל את האתר כתיקונו ו/או יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'יל תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. ובמקרה כזה תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כל אירוע שאינו בשליטת של צ'יל, לרבות תקלות מחשב, השפעות מגיפת קורונה, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 4. בוטלה מכירה כאמור צ'יל ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי.
 5. יודגש כי בהתאם לכללי אמון הציבור, במקרה של ביטול עסקה על ידי העסק, תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול. טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 6. ככל והלקח ביקש להחזיר מוצר ולבטל עסקה, לאחר קבלת המוצר, יהא עליו לשאת בעלות המשלוח או להחזיר את המוצר לצ'יל, בכוחות עצמו ובאחריותו.
 7. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 8. מובהר, כי לא יתקבל מוצר לחזרה במקרים הבאים: (1) עבר שימוש לא סביר, ולא בהתאם להוראות הכביסה ו/או השימוש; (2) שאינו בשקית /באריזה המקורית; (3) פגם שנוצר במוצר על ידי הלקוח; (4) נפתחה הבטנה הפנימית.
 9. ייתכן ומוצרי פופים יגיעו עם ניחוח קל של דבק שיעלם תוך 7 ימים ממועד קבלת המוצר.
 10. הוראות כביסה במוצרים בעלי ביטנה וכיסוי - כיסוי בלבד ניתן לכביסה עדינה ללא סחיטה ב -30 מעלות ייבוש בצל, ללא ייבוש במייבש כביסה. מוצרים ללא ביטנה - לא ניתנים לכיבוס.
 • מוצרי חוץ
  1. צ'יל מספקת ללקוחותיה מוצרים המיועדים לגינת הבית, העמידים למים ולשמש. אולם יכול שתהא דהייה קלה של צבע הפוף כתוצאה מחשיפתו לשמש.
  2. לא ינתן אחריות בגין נזק שארע לפוף כתוצאה מהצפה ו/או ממגע עם מים לזמן ממושך.
  3. התקנת ציליות, נדנדות ערסלים הינה בהתאם להוראות ההתקנה שיצורפו עם המשלוח.
 • שימוש במוצרי צ'יל בהשגחת מבוגר
 1. צ'יל מספקת מוצרי תליה שונים כגון ערסלים, ציליות, נדנדות וכיוצ"ב. חיוב בהתקנתם הינו על ידי בעל מקצוע ו/או גורם מוסמך. השימוש במוצרים אלה על ידי ילדים מתחת לגיל 18 יהיה רק בליווי מבוגר.
 2. אחת לחודש לפחות יש לוודא שהחבלים המותקנים בערסלים והנדנדות לא נשחקים. כמו כן, יש להזהר מחנק וכן לבדוק היטב בנקודות החיכוך, באזור השאקל והחבל ובחיבור לתקרה/ קורה פגמים ו/או קרעים ו/או חבלות. במידה וחבל נשחק ניתן לפנות לשרות הלקוחות לרכישת חבל חדש.
 3. צ'יל לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח /ואו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהתקנה שלא על ידי בעל מקצוע מוסמך ו/או ככל ונעשה שימוש במוצר על ידי קטין ללא נוכחות מבוגר.

 

 • שחרור מאחריות
  1. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם וכמות שיהיו זמינים.השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
  2. צי'ל  ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות הבלעדית למוצרים,  לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
  3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, צ'יל לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק:
   • כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר;
   • כל מצגים לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.
   • האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של: כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן; ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא  רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.
  4. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות לרכישתם ו/או להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד צ'יל ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור.
  5. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.
  6. צ'יל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז צ'יל שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 

 

 • זכויות קנייניות
  1. כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים, להם האתר העניק הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו הנוגעים לאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשות הגולש אישור כתוב מראש. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מנהל האתר.
  3. מנהל האתר לא יהיה אחראי כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
  4. לקוחות, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  5. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בכפוף לכל דין, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר, באופן מלא ובלעדי.
  6. האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.
  7. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בצ'יל לצורך הצגתם באתר אינטרנט, פריים, או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת צ'יל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). מובהר, כי השם צ'יל וכן שם המתחם של האתר , סימני המסחר בצ'יל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של צ'יל וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של צ'יל בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש של מנהל האתר.
  8. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

 

 

 • תנאים נוספים
  1. יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלות מנהל האתר. מנהל האתר אינו מפקח ואין לו שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והוא אינו אחראי לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינו אחראי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה.
  2. מנהל האתר מאפשר קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות ועושה ככל שביכולתו לעדכנם בזמן אמת, אך מובהר כי הכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי מנהל האתר. למען הסר ספק, מובהר כי מנהל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן מידע לגביו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  3. רישומי המחשב של צ'יל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות המבוצעות באתר.

 

 

 • ברירת דין סמכות שיפוט
 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים בלבד.

 

 • שיפוי

המזמין ו/או משתמש האתר מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב ממנהל האתר, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את מנהל האתר, ו/או מי מטעם האתר ו/או עובדיו /ואו בעליו הנוספין, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימוש המזמין ו/אומשתמש באתר, הפרת תנאי השימוש על ידי המזמין ו/או משתמש האתר, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

 

 • הצהרת פרטיות – המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
 1. מדיניותו של מנהל האתר, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר.
 2. האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שמנהל האתר יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 3. מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם.
 4. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי מזמין ו/או משתמש באתר לבקש מבעל האתר להסיר מידע אישי של מזמין ו/או משתמש האתר המצוי באתר והקשור למזמין ו/או למשתמש האתר.
 5. הפרטים שהנך מוסר לשם קבלת השירות, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ולרבות הזנת פרטי משתמש וסיסמה אישית (להלן: "המידע"), הם לצורך רכישת המוצרים ו/או חיוב אמצעי התשלום של המזמין ו/או משתמש האתר בגין רכישת המוצר ושליחת המוצר לכתובת מגוריך. מסירת המידע מעידה על הסכמתו של הלקוח למסירתו.
 6. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
 7. המידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו).
  המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
  מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
 8. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
 9. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו. מידע זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו, לדוגמא: מספר המבקרים באתר.
 10. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
 11. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.
 12. מנהל האתר מיישם באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהל האתר לא מתחייב שהשירות ו/או כל פרט ו/או תוכן בקשר עם האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, צ'יל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 • השימוש בנתונים ואי-מסירת מידע לצד שלישי
  1. צ'יל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  2. בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, האתרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. הנתונים ישמשו יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.
  3. בכפוף למדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין, מנהל האתר ישמור את הנתונים בסודיות והשימוש בנתונים ו/או במידע שתמסור בקשר עם השירות ו/או הצהרת הבריאות, ייעשה רק לשם המטרות המפורטות להלן: (1) במקרה שיופרו תנאי השימוש באתר ו/או לצורך אכיפתם, לרבות לצורך מתן השירות; (2) אם יתקבל בידי מנהל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (3) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך למנהל האתר; (4) בכל מקרה שמנהל האתר או מי מטעמו יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (5) לצורך אימות פרטים ואבטחת מידע; (6) מנהל האתר יעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (7) תתקבל אצל מנהל האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה מנהל האתר רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (8) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  4. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הגולש, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לשמירת פרטיותו של הגולש ככל שניתן בנסיבות העניין.
  5. הגולש מאשר בזה למנהל האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון בקשר עם מתן השירות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל

 

 • Cookies  
 1. לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר ו\או על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, ו\או על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ו\או לשם פעילות אבטחת מידע, יתכן ומנהל האתר יעשה שימוש ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 2. 'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומנהל האתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. 
 3. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.