תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט www.chill-shop.co.il

 

 • מבוא
 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט chill-shop.co.il (להלן: "האתר"), מבית דליטקס בע"מ ח.פ. 512377938 (להלן: "החברה").
 2. האתר מהווה חנות וירטואלית להזמנת ורכישת מוצרים ושירותים המוצעים על-ידי החברה, בכפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").
 3. הנך נדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר.
 4. אישורך את תנאי השימוש ו/או גלישתך ו/או כניסתך לאתר מהווה/ים את הסכמתך לכל תנאי השימוש.
 5. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי האתר - החברה - וכל מי מטעמה לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כזה או אחר שייכנס ו/או יגלוש ו/או יעשה שימוש באתר ו/או יזמין ו/או ירכוש מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותים באתר (להלן: "המשתמש"). לפיכך, המשתמש מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ללא יוצא מן הכלל, מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.
 6. אם המשתמש אינו מסכים למי מתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא נדרש שלא לגלוש ו/או לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או לא להזמין ו/או לא לרכוש מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותים באתר.
 7. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 8. הכותרות המפורטות בתנאי השימוש הן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

 

 • גלישה, שימוש, הזמנת ורכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותים באתר
 1. החברה מאפשרת לכל תאגיד ו/או גוף הרשום כדין בישראל וכן לכל אדם שהינו בגיר (מעל גיל 18), אזרח ישראלי ובעל כשירות משפטית לגלוש ו/או להשתמש באתר לצורך הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים שונים, לרבות פופים, כריות, ריהוט גינה ועוד (ביחד להלן: "המוצרים") ו/או GIFT CARD/Sלרכישת מוצר/ים בלבד באתר [תוקפו/ם לשנתיים מיום מסירתו/ם למשתמש] (להלן: "GIFT CARD/S") ו/או שירותי השכרת מוצרים (להלן: "שירותי השכרה"), למטרות חוקיות בלבד, וזאת בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין.

עצם הכניסה ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר מצד המשתמש מהווה אישור והצהרה מצדו כי הוא עומד בקריטריונים שצוינו ברישא סעיף זה לעיל.

 1. לצורך ביצוע הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר וכן לצורך משלוחם/אספקתם, המשתמש יידרש בין היתר למסור פרטים מלאים שלו, לרבות שם מלא, כתובת בישראל, כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד.
 2. כמו-כן, לצורך ביצוע הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר, המשתמש נדרש להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שמו על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, ופרטי הכרטיס האמור ישמשו אותו לצורך ביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר כאמור.
 3. המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים שימסור כנזכר לעיל וכן כל פרט נוסף שיימסר על ידו במסגרת ההזמנה ו/או הרכישה באתר כאמור ובכלל הם מלאים, נכונים ומדויקים וכן הוא מצהיר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק.
 4. המשתמש הינו האחראי הבלעדי והיחיד לכל הפרטים שיימסרו על ידו כאמור. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לפרטים אלו, לרבות לא להיותם מלאים ו/או נכונים ו/או מדויקים.
 5. במקרה של מסירת פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או לא נכונים על-ידי המשתמש, החברה רשאית בין היתר, לחסום את גישתו לאתר ו/או לא לאפשר לו להזמין ו/או לרכוש מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר ו/או לבטל רכישה ו/או הזמנה שבוצעה על ידו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לגרוע מכל זכות שלה על-פי דין. בנוסף, החברה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או להעביר את הפרטים האמורים למי מרשויות האכיפה בישראל.
 6. בנוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב כי כל גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש שלו באתר ו/או הזמנה ו/או רכישה שלו של מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה כאמור יתבצעו בתום לב.
 7. כמו-כן, המשתמש מתחייב שלא להעביר ו/או להעלות לאתר דבר העלול להזיק לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לאחרים ו/או תוכן פוגעני ו/או מזיק מכל סוג שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלה.
 8. כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל צד שהוא בעניינים המנויים לעיל לא יהיה באחריות החברה ו/או מי מטעמה אלא באחריות המשתמש בלבד.
 9. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה/ם ונזקיה/ם מכל סוג שהם שייגרמו לה/ם כתוצאה מכל פעולה ו/או היעדר פעולה מצד המשתמש ו/או שימוש שלו באתר, על תכניו ויישומיו, ו/או כתוצאה מהזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר על-ידי המשתמש ו/או מסירת מידע מכל סוג שהוא ו/או העברת ו/או העלאת תוכן לאתר ו/או ליישומיו על-ידי המשתמש כנזכר לעיל שהינו מזיק ו/או פוגעני ו/או מפר כל דין.
 10. התשלומ/ים בגין רכישת ו/או הזמנת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר, לפי העניין, ישולמ/ו על-ידי המשתמש באמצעות סליקת כרטיס האשראי שלו (כאמור, כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם המשתמש על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל) ו/או באמצעות GIFT CARD בתוקף שנרכש באתר (יובהר כי ניתן לרכוש באמצעות GIFT CARD בתוקף מוצר/ים בלבד ולא להזמין שירותי השכרה).

למען הסר כל ספק, ההזמנה ו/או הרכישה כנזכר לעיל תתאפשר אך ורק בכפוף לאישור חברת האשראי של המשתמש בדבר קיומו של כיסוי אשראי מתאים שלו להזמנה ו/או לרכישה הרלוונטית  (ואם בוצעה באמצעות GIFT CARD, אז רק בתנאי כי הוא בתוקף במועד ההזמנה ו/או הרכישה), זאת בנוסף ובכפוף לעמידת המשתמש בכל תנאי השימוש דנן.

 1. יודגש, כי סליקת כרטיס האשראי של המשתמש כאמור אינה מבוצעת על-ידי החברה, אלא באמצעות חברת סליקה חיצונית ובהתאם לתנאי השימוש של חברת הסליקה האמורה (אשר יתווספו על תנאי השימוש דנן) והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועברים על-ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בפרק ז' לתנאי השימוש להלן.
 3. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את גובה התשלום שיידרש לשם הסדרת הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה המופיעים באתר, לרבות לקיים מבצע/ים ו/או הנחות ו/או העלאות מחירים ביחס אליהם, כולם או חלקם, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
 4. פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר תושלם רק לאחר אישור ביצוע מלוא התשלום בגינו/בגינם על-ידי חברת האשראי של המשתמש.

ככל שהמשתמש מבקש להסדיר התשלום הנדרש כאמור באמצעות GIFT CARD תקף הוא רשאי לעשות כן, וככל שיוותר עודף הרי שיישלח אליו GIFT CARD חדש בגין ההפרש (תוקפו יושווה לתוקף הGIFT CARD באמצעותו שילם המשתמש כאמור). ככל שתידרש הוספת תשלום, הרי שהוא יוסדר בתשלום בכרטיס אשראי של המשתמש לפי האמור לעיל ופעולת ההזמנה ו/או הרכישה תושלם לאחר אישור ביצוע מלוא התשלום על-ידי חברת האשראי שלו.

 1. היה וההזמנה ו/או הרכישה כאמור לא תאושר מכל סיבה שהיא על-ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ו/או החברה, המשתמש לא יהיה זכאי להזמין ו/או לרכוש את המוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי ההשכרה, לפי העניין.
 2. הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או שירותי השכרה באתר על-ידי המשתמש כפופים בין היתר גם להיותם מצויים במלאי החברה ו/או זמינים לאספקה על ידה. למען הסר כל ספק, החברה לא מתחייבת כי המוצר/ים ו/או השירותים, לפי העניין, מצויים במלאי ו/או זמינים לאספקה על-ידי החברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה וכן לעניין הזמנת שירותים- גם במועד שציין המשתמש שהוא מעוניין לשכור המוצר/ים מהחברה.
 3. כל התמונות באתר, לגבי כל מוצר ו/או שירותי ההשכרה המוצעים להזמנה ו/או לרכישה על-ידי החברה באתר, אינם מחייבים את החברה, הן לשם ההמחשה וההדגמה בלבד וייתכנו שינויים כאלה ואחרים במראה המוצר/ים שיסופק/ו בפועל.
 4. יודגש, לגבי הזמנת שירותי השכרה באתר:
  • שירותים אלו מתומחרים על-ידי החברה לפי סוג וכמות המוצר/ים המושכר/ים וכן סך ימי ההשכרה שהוזמנו. יום השכרה יחל מהשעה בה תואם מול החברה איסוף המוצר/ים על-ידי המשתמש כמפורט להלן, ועד 24 שעות לאחר מכן. כל חריגה מצד המשתמש להחזרת המוצר/ים המושכר/ים מעבר ליום/ימי ההשכרה כאמור כפי שסוכם בין הצדדים, תביא לחיוב אוטומטי של המשתמש ביום השכרה נוסף, לפי תמחור יום השכרה כנ"ל, במכפלת ימי האיחור הנוספים (החל מהשעה 25 לאחר מועד ההחזרה המקורי ואילך), לפי פרטי כרטיס האשראי שמסר לחברה במועד הזמנת שירותי ההשכרה, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.
  • מובהר, כי המוצר/ים המוצעים להשכרה הינם מוצרים שכבר נעשה בהם שימוש קודם למועד ההשכרה המבוקשת ואין מדובר במוצר/ים חדש/ים.
  • איסוף המוצר/ים המושכר/ים והחזרתם לחברה תתבצע על-ידי המשתמש ובאחריותו המלאה בלבד.
  • לאחר צליחת כל שלבי הזמנת שירותי ההשכרה באתר והסדרת מלוא התשלום מראש בגין הזמנתם, נציג החברה ייצור קשר עם המשתמש, לפי הפרטים שימסור המשתמש כנזכר לעיל, לשם תיאום איסוף מועד המוצר/ים המושכר/ים ממחסני החברה (בכתובת אברבנאל 1 תל אביב) והחזרתם, וזאת במהלך ימי ושעות הפעילות של החברה כפי שמתפרסמים באתר.
  • ככל שהמשתמש יבקש מהחברה כי איסוף ו/או החזרת המוצר/ים המושכרים תתבצע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי עבורה, ולא על ידו כנזכר לעיל, תיבחן אפשרות זו על-ידי החברה וככל שהדבר יתאפשר מבחינתה יתווספו לעלויות הזמנת שירותי ההשכרה גם מלוא הוצאות המשלוח ויחולו על המשתמש בלבד והוא נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.
 5. אישור על ביצוע הזמנה ו/או רכישה כאמור יישלח למשתמש רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי כי מלוא התשלום הועבר על-ידי המשתמש לחברה. לא יתקבל אצל החברה אישור כנזכר לעיל, הרי שהיא לא תשלח אישור על ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה והחברה תראה אותה כמבוטלת.
 6. כדי שניתן יהיה לספק למשתמש את המוצר/ים ו/או GIFT CARD ו/או שירותי ההשכרה שהוזמנו ו/או נרכשו על ידו באתר, צריכה הזמנתו להתקבל ולהיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לשם השלמת ההזמנה/רכישה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה/רכישה ועיבודה על-ידי מחשבי החברה. לפיכך, ככל שהמשתמש לא קיבל מהחברה אישור בכתב לביצוע ההזמנה/רכישה מומלץ שהוא יפנה אל החברה באמצעות משלוח דוא"ל ל sales@chill.co.il, לשם ביצוע בירור מתאים ואימות עצם קבלת ההזמנה ו/או ביצועה, קליטתה במחשבי החברה והסטטוס שלה.
 7. לאחר צליחת כל שלבי הזמנת ו/או רכישת המוצר/ים ו/או שירותי ההשכרה באתר והסדרת מלוא התשלום מראש בגין הזמנתם/רכישתם:
  • לגבי מוצר/ים: בכפוף לקבלת אישור החברה על ביצוע הרכישה  ובכפוף לקיומו/ם במלאי החברה ו/או היותם זמינים לאספקה בפועל, המוצר/י יסופק/ו למשתמש תוך 2-5 ימי עסקים (תלוי במוצר/ים הספציפי/ים), החל מיום העסקים העוקב לאחר יום האישור הסופי של ההזמנה ולאחר אישור קבלת מלוא התשלום בגין ההזמנה אצל החברה, לפי המאוחר מביניהם.
  • לגבי GITCARD/S: בכפוף לקבלת אישור החברה על ביצוע ההזמנה, הGIFT CARD יישלח לכתובת הדוא"ל שסיפק המשתמש לחברה במסגרת הרכישה כנזכר לעיל, וזאת תוך עד 1 ימי עסקים, החל מיום העסקים העוקב לאחר יום האישור הסופי של ההזמנה ולאחר אישור קבלת מלוא התשלום בגין ההזמנה אצל החברה, לפי המאוחר מביניהם.
  • לגבי שירותי השכרה: ראה המפורט בסעיף 27 לתנאי השימוש דנן.
  • למען הסר כל ספק, יודגש כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו, בכל הקשור ו/או הנוגע לאי אספקת משלוח המוצר/ים ו/או GIFT CARD ו/או שירותי ההשכרה, כולם או חלקם, תוך המועד הנקוב לעיל, ובכלל, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בפרק ז' לתנאי השימוש להלן.
 8. המוצר/ים, למעט הGIFT CARD כאמור, יסופקו למשתמש על-ידי החברה, באמצעות חברת משלוחים, ללא עלות נוספת מצד המשתמש, בכפוף לכך שחברת המשלוחים מקיימת משלוחים לאזור מגוריו של המשתמש.

לחילופין, המשתמש יכול לאסוף עצמאית את המוצר/ים שהוזמנו/נרכשו על ידו מהחברה, וזאת ממחסני החברה שבכתובת אברבנאל 1 תל אביב, בתיאום מראש עם החברה (פרטים ליצירת קשר לשם תיאום איסוף כאמור: sales@chill.co.il) וזאת רק בימי הפעילות ובשעות הפעילות שלה כפי שמתפרסמות באתר.

 

 • ביטול עסקה
 1. ביטול עסקת הזמנה ו/או רכישת מוצר/ים (בעקבות פגם שהיה קיים בו/בהם קודם לאספקתו/ם למשתמש או אי התאמה למפרט שפורסם באתר במועד ההזמנה/רכישה) ו/או GIFT CARD ו/או שירותי השכרה כאמור, הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו ובכפוף לתנאי השימוש דנן.
 2. על משתמש המבקש לבטל את עסקת ההזמנה/רכישה כאמור מוטלת החובה לפנות בכתב אל החברה לכתובת הדוא"ל sales@chill.co.il או בטלפון 1-700-500-514 כל זאת תוך המועד הנקוב בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו לכל המאוחר.
 3. בקשה לביטול עסקה כאמור תיחשב כבקשה שנמסרה לחברה, זאת רק לאחר שיישלח אל המשתמש אישור בכתב מהחברה בדבר קליטת הבקשה במחשבי החברה.
 4. למען הסר כל ספק, לא תתאפשר ביטול עסקה לגבי מוצר/ים ו/או GIFT CARDS בגין כל אחד מהמקרים הבאים בפני עצמו, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת חוק בעניין זה:
  • המוצר או הGIFT CARD עלה פחות מ50 ₪; או-
  • חלפו 14 ימים ממועד אספקת המוצר/ים ו/או הGIFT CARD/S למשתמש; או-
  • המוצר/ים נפגמ/ו לאחר אספקתו/ם למשתמש; או-
  • נעשה שימוש במוצר/ים ו/או בGIFT CARD/S.
 5. בוטלה עסקת הזמנה/רכישה של מוצר/ים, שלא עקב פגם שהיה קיים במוצר/ים קודם לאספקתו/תם למשתמש או אי התאמה למפרט שפורסם באתר במועד ההזמנה/רכישה, ו/או של GIFT CARD/S, רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר ההזמנה ו/או הרכישה או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בנוסף, המשתמש יחויב במלוא דמי השליחות של אותה הזמנה/רכישה, ככל שבוצעה בפועל ו/או כבר הועברה מהחברה לחברת משלוחים לשם ביצועה, וזאת גם אם לא שולמו על ידו במסגרת הליך ההזמנה/רכישה דמי משלוח בגין משלוח המוצר/ים אליו.

 1. כמו-כן, בוטלה עסקת הזמנה ו/או רכישה של מוצר/ים, שלא עקב פגם שהיה קיים במוצר/ים קודם לאספקתו/תם למשתמש, ו/או של GIFT CARD/S, רשאית החברה לחייב את המשתמש בתשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בהזמנה/רכישה אשר נגבה ממנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או כל גוף אחר שעמו התקשרה החברה לשם ביצוע סליקת כרטיסי אשראי.
 2. לגבי ביטול עסקת הזמנת שירותי השכרה- המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שביטול כאמור מצדו ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בוטלה עסקת הזמנת שירותי השכרה, רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר ההזמנה או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בנוסף, בוטלה עסקת הזמנת שירותי  השכרה, רשאית החברה לחייב את המשתמש בתשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בהזמנה אשר נגבה ממנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או כל גוף אחר שעמו התקשרה החברה לשם ביצוע סליקת כרטיסי אשראי.

 1. בנוסף על כל האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ככל שבוטלה עסקה כמפורט לעיל, תשיב החברה למשתמש את התשלום ששילם לה בגין ההזמנה/הרכישה, בכפוף למפורט בסעיפים 36-38 לתנאי השימוש דנן ובניכוי כל הנקוב שם, באמצעות חברת האשראי של המשתמש, וזאת תוך 14 ימים ממועד החזרת המוצר/ים על-ידי הלקוח לחברה באריזתו/ם המקורית, במצב שלם וללא כל נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא (זאת ביחס למוצר/ים), או ממועד בקשת הביטול (זאת ביחס למוצר/ים ו/או GIFTCARD/S ו/או שירותי השכרה), לפי המוקדם מביניהם.
 3. יודגש, כי בכל מקרה לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר באמצעות תשלום בGIFT CARD.

 

 • החלפת מוצר/ים
 1. החלפת מוצר/ים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואין היא מחויבת לאפשר זאת. עם זאת, יודגש מראש, כי לא תתאפשר החלפת מוצרים בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  • המוצר עלה פחות מ50 ₪.
  • חלפו 14 ימים ממועד אספקת המוצר/ים למשתמש; או-
  • המוצר/ים נפגמ/ו לאחר אספקתו/ם למשתמש; או-
  • נעשה שימוש במוצר/ים; או-
  • המוצר/ים אינו/ם ארוז/ים באריזתו/ם המקורית.
 2. על משתמש המבקש להחליף מוצר/ים כאמור מוטלת החובה לפנות בכתב אל החברה לכתובת הדוא"ל sales@chill.co.il או בטלפון 1-700-500-514 תוך 14 ימים לכל המאוחר ממועד אספקת המוצר/ים לידיו.
 3. בקשה להחלפת מוצר כאמור תיחשב כבקשה שנמסרה לחברה, זאת רק לאחר שיישלח אל המשתמש אישור בכתב מהחברה בדבר קליטת הבקשה במחשבי החברה.
 4. הסכימה החברה להחליף מוצר/ים, הרי שההחלפה תהא בהתאם לתנאי ההחלפה שתקבע החברה והמשתמש מסכים ומתחייב מראש לעמוד במלוא תנאים אלו.

 

 • קניין רוחני
 1. החברה הינה בעלות כל הזכויות, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני, באתר ובכל תוכן ו/או מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי המופיעים במסגרתם וכן בסימני המסחר שלה, וכן הבעלים של כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי עבורה ו/או שהזכויות בהן הועברו לחברה מצד שלישי.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים/ מידע/ תצוגות/ תוכנות/ עיצובים גרפיים ו/או בסימנים המסחריים של החברה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות אך לא רק חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999, אלא אם החברה התירה זאת למשתמש במפורש, מראש ובכתב.

 

 • מדיניות פרטיות
 1. במסגרת הגלישה ו/או השימוש של המשתמש באתר, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, ללא הגבלת זמן, לאסוף, לשמור, לתעד ולהשתמש (לרבות באמצעות "עוגיות" [cookies]) בכל נתון ו/או פרט ו/או מידע מכל סוג שהוא הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע מהגלישה ו/או השימוש של המשתמש באתר לרבות בכל הקשור והנוגע להזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה, באופן ישיר ו/או עקיף, ולעשות בהם שימוש לצרכיהם השונים, לרבות אך לא רק לצרכי תפעול האתר, איסוף המידע והכללתו במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה ולשם שמירת קשר עם המשתמש, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.
 3. החברה ו/או מי מטעמה מתחייבים לא להעביר לכל צד שלישי שאינו קשור עמה את הפרטים ו/או הנתונים ו/או המידע שיימסרו על-ידי המשתמש במסגרת הגלישה ו/או השימוש שלו באתר כאמור, ככל שלא קיבלה את הסכמתו של המשתמש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים להעביר לכל צד שלישי הקשור עמה את מלוא פרטיו של המשתמש (לרבות אך לא רק שמו המלא ודרכי ההתקשרות עמו) וכן את מלוא הפרטים, הנתונים והמידע שיימסרו על ידו במסגרת הגלישה ו/או השימוש שלו באתר כאמור, ללא כל הגבלה, והם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע המדובר מבלי שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לשימוש זה, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.

בנוסף לכך ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה רשאים לחלוק מידע מתומצת על המשתמש (דוגמת שמו המלא ופרטי יצירת הקשר עמו) עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים, והם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע המדובר מבלי שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לשימוש זה  והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.

כמו-כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה רשאים לחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם יידרשו לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך מראש.

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים והמידע של המשתמש, ככל שאלו מצויים בידיהם, ומניעת הגעתם לגורמים לא מורשים. אולם, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יגיע לכל גורם שהוא ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בפרק ז' לתנאי השימוש להלן.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא ישמרו ולא יגבו עבור המשתמש את המידע ו/או הפרטים שיימסרו על ידו במסגרת הגלישה ו/או השימוש שלו באתר.
 3. המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי פרטי ההתקשרות עמו שיימסרו על ידו כמפורט בתנאי השימוש דנן (שמו המלא, כתובתו, דוא"ל שלו ומספר הטלפון שלו) יכללו במאגרי המידע של החברה וכי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בדיוור ישיר ובכל דרך אחרת, לפי פרטי התקשרות אלו, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת ועוד.
 4. במידה שהמשתמש מעוניין בהסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה ו/או אינו מעוניין שישלח אליו דיוור ישיר על ידה, הוא רשאי לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל sales@chill.co.il ולבקש את הסרתו כאמור.
 5. כמו-כן ובנוסף על האמור לעיל, המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי החברה ו/או מי מטעמה ישלחו אליו, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת, הודעותPush וכל עדכון שהוא הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או למוצר/ים ו/או לGIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה ובכלל.
 6. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

 

 • הגבלת אחריות של החברה ו/או מי מטעמה
 1. המוצר/ים המוצעים להזמנה ולרכישה, וכן להשכרה כאמור, על-ידי החברה, אינם מיוצרים על ידה אלא על-ידי צדדים שלישיים והם התקבלו לידי החברה במצבם כפי שהוא/הם (AS IS).
 2. החברה תהא אחראית כלפי המשתמש רק לגבי תקינות המוצר/ים במועד קבלתו/ם לידי המשתמש, שהוזמנו/נרכשו/הושכרו על ידו ממנה.
 3. בנוסף לכך, החברה תהא אחראית כלפי המשתמש רק לגבי פרימת תפרים ורוכסנים במוצר/ים שהוזמנ/ו ו/או נרכשו/ו על ידו ממנה. אחריותה זו תהא תקפה לשנה אחת בלבד, שתחל להיספר ממועד אספקת המוצר/ים לידי המשתמש, ובכפוף למפורט בתנאי השימוש דנן ובכפוף לכל דין.
 4. ככל שמוצר כזה או אחר דורש הרכבה ו/או התקנה, הרי שפעולות אלו הן באחריות המשתמש בלבד ואין הם נכללים במסגרת הרכישה ו/או ההזמנה של המוצר/ים ו/או שירותי ההשכרה.
 5. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאמינות, דייקנות וביצוע הפעולות השונות באתר, על תכניו ויישומיו, אשר נפגמו שלא עקב מעשה של החברה ו/או מי מטעמה.
 6. החברה מתחייבת להעניק למשתמש רמת שירות ניאותה בעת ביצוע הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה, אך היא אינה מתחייבת שהאתר על יישומיו לא יופרע, יפעל כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, כשלים ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחברה ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הטלפוניה ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשתות האינטרנט/טלפוניה/סלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר באמצעותה ניתן לעשות שימוש באתר וביישומיו. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות הללו, יכולותיו ומגבלותיו.
 7. מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש דנן, בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כל צד ג' כלשהו בגין נזק ישיר ו/או עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך לא רק נזק בגין כל שימוש ו/או גלישה באתר ו/או הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה וכל הקשור ו/או הנוגע לכך ו/או לשימוש בהם, בין בהתבסס על תנאי השימוש דנן וכל תנאי שימוש ספציפיים הרלוונטיים לעניין ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או על-פי כל עילה אחרת. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניינים אלה בפרט וכן בכלל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניינים האמורים ובכלל.

 

 • התחייבויות המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה
 1. בנוסף על כל המפורט בתנאי השימוש דנן, יחולו על המשתמש גם ההתחייבויות שלהלן.
 2. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם כתוצאה מכל פעולה ו/או היעדר פעולה מצד המשתמש ו/או שימוש שלו באתר, על תכניו ויישומיו, ו/או מסירת מידע מכל סוג שהוא ו/או העברת ו/או העלאת תוכן לאתר ו/או על ידו כנזכר לעיל שהינו מזיק ו/או מפר כל דין, ו/או בכל הקשור והנוגע להזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה, ו/או בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה המשתמש באתר ו/או יישומיו ו/או עם הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באמצעותם.
 3. המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש באתר ו/או ביישומיו ו/או בכל הקשור והנוגע להזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה על ידו ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה בשל כך.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש יזכה את החברה ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים מהמשתמש ו/או מי מטעמו על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה, לרבות הוצאותיהם המשפטיות.

 

 • כללי
 1. תנאי השימוש נתונים לשינויים מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר, והוא נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו ו/או למי מטעמו ו/או בהתייחס להתקשרות שלו מול החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם האתר ו/או עם הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הצורה ו/או המבנה של האתר, להשביתו מעת לעת, בין היתר לצורכי תחזוקה, ואף לסגור אותו, לזמן מוגבל או לצמיתות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר.
 3. על הגלישה והשימוש באתר וביישומיו, על הזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר מהחברה ועל כל הקשור ו/או הנוגע אליהם ו/או אל תנאי השימוש דנן ועל היחסים שבין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין הצדדים הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו ו/או במחוז מרכז בלבד.
 4. תנאי השימוש מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לאתר ו/או להזמנת ו/או רכישת מוצר/ים ו/או GIFT CARD/S ו/או שירותי השכרה באתר ו/או כל הקשור ו/או הנוגע אליהם וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישר המשתמש את תנאי השימוש, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאי השימוש, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.
 5. ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.
 6. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב על-ידי החברה.