ביטול עסקה

ביטול עסקה - אתר www.chil.co.il

 1. ביטול עסקת הזמנה ו/או רכישת מוצר/ים (בעקבות פגם שהיה קיים בו/בהם קודם לאספקתו/ם למשתמש או אי התאמה למפרט שפורסם באתר במועד ההזמנה/רכישה) ו/או GIFT CARD ו/או שירותי השכרה, כהגדרת המונחים לעיל בתנאי השימוש באתר (ר' קישורית תנאי השימוש באתר), הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו ובכפוף לתנאי השימוש דנן.
 2. על משתמש המבקש לבטל את עסקת ההזמנה/רכישה כאמור מוטלת החובה לפנות בכתב אל החברה לכתובת הדוא"ל sales@chill.co.il או בטלפון 1-700-500-514 כל זאת תוך המועד הנקוב בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו לכל המאוחר.
 3. בקשה לביטול עסקה כאמור תיחשב כבקשה שנמסרה לחברה, זאת רק לאחר שיישלח אל המשתמש אישור בכתב מהחברה בדבר קליטת הבקשה במחשבי החברה.
 4. למען הסר כל ספק, לא תתאפשר ביטול עסקה לגבי מוצר/ים ו/או GIFT CARDS בגין כל אחד מהמקרים הבאים בפני עצמו, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת חוק בעניין זה:
  • המוצר או הGIFT CARD עלה פחות מ50 ₪; או-
  • חלפו 14 ימים ממועד אספקת המוצר/ים ו/או הGIFT CARD/S למשתמש; או-
  • המוצר/ים נפגמ/ו לאחר אספקתו/ם למשתמש; או-
  • נעשה שימוש במוצר/ים ו/או בGIFT CARD/S.
 5. בוטלה עסקת הזמנה/רכישה של מוצר/ים, שלא עקב פגם שהיה קיים במוצר/ים קודם לאספקתו/תם למשתמש או אי התאמה למפרט שפורסם באתר במועד ההזמנה/רכישה, ו/או של GIFT CARD/S, רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר ההזמנה ו/או הרכישה או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בנוסף, המשתמש יחויב במלוא דמי השליחות של אותה הזמנה/רכישה, ככל שבוצעה בפועל ו/או כבר הועברה מהחברה לחברת משלוחים לשם ביצועה, וזאת גם אם לא שולמו על ידו במסגרת הליך ההזמנה/רכישה דמי משלוח בגין משלוח המוצר/ים אליו.

 1. כמו-כן, בוטלה עסקת הזמנה ו/או רכישה של מוצר/ים, שלא עקב פגם שהיה קיים במוצר/ים קודם לאספקתו/תם למשתמש, ו/או של GIFT CARD/S, רשאית החברה לחייב את המשתמש בתשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בהזמנה/רכישה אשר נגבה ממנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או כל גוף אחר שעמו התקשרה החברה לשם ביצוע סליקת כרטיסי אשראי.
 2. לגבי ביטול עסקת הזמנת שירותי השכרה- המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שביטול כאמור מצדו ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בוטלה עסקת הזמנת שירותי השכרה, רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר ההזמנה או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בנוסף, בוטלה עסקת הזמנת שירותי  השכרה, רשאית החברה לחייב את המשתמש בתשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בהזמנה אשר נגבה ממנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או כל גוף אחר שעמו התקשרה החברה לשם ביצוע סליקת כרטיסי אשראי.

 1. בנוסף על כל האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ככל שבוטלה עסקה כמפורט לעיל, תשיב החברה למשתמש את התשלום ששילם לה בגין ההזמנה/הרכישה, בכפוף למפורט בסעיפים 36-38 לתנאי השימוש דנן ובניכוי כל הנקוב שם, באמצעות חברת האשראי של המשתמש, וזאת תוך 14 ימים ממועד החזרת המוצר/ים על-ידי הלקוח לחברה באריזתו/ם המקורית, במצב שלם וללא כל נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא (זאת ביחס למוצר/ים), או ממועד בקשת הביטול (זאת ביחס למוצר/ים ו/או GIFTCARD/S ו/או שירותי השכרה), לפי המוקדם מביניהם.
 3. יודגש, כי בכל מקרה לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר באמצעות תשלום בGIFT CARD.

 

-מובהר ומודגש כי כל הנזכר במסמך זה כפוף למפורט בתנאי השימוש באתר-