תקנון

1. כללי
( א) אתר דליטקס הום (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו "דליטקס בע"מ" (להלן: "דליטקס" או "בעל האתר" "או "מפעיל האתר").
( ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
( ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
( ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין דליטקס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
( ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד דליטקס ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו) חשבונית מס תינתן אך ורק ביום המכירה בלבדלא ניתן להפיק חשבונית מס, בתשלום בגיפט כארד!)

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
( א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
( ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
( ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
( ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
( ה) המשתמש אינו עובד של ספק המספק מוצרים לדליטקס, לגבי מוצרים של אותו ספק.
( ו) המשתמש אינו עובד דליטקס.
דליטקס שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. 

3. הרשמה לאתר והזנת פרטים אישיים
(א)השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים רשומים.

העלאת תכנים כלשהם לאתר (טיפים, קטעי שמע, סרטוני וידאו, השתתפות בבלוגים, פורומים וטוקבקים) תתאפשר רק למשתמשים שנרשמו לאתר ("משתמשים רשומים").

(ב) בעת ההרשמה תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, תאריך לידה, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה.

(ג) בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט בהצהרת הפרטיות [לינק].
(ד) במידה והנך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך - הינך רשאי לדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב בכתובת: wecare@dalitex.com  ומנהלי האתר ייענו לפנייתך, והכל -כמפורט בהצהרת הפרטיות .
(ה) במידה שיובא לידיעת מנהלי האתר, כי הזנת פרטים שאינם נכונים, רשאים מנהלי האתר לחסום את גישתך לאתר ולא לאפשר לך לעשות באתר כל שימוש. יחד עם זאת יובהר, כי לאחר שהזנת את פרטיך האישיים האמתיים ונרשמת לאתר יהיה באפשרותך לשנות את פרטיך האישיים ו/או להוסיף פרטים מלבד שמך המלא ותאריך הלידה שלך.

4. אופן המכירה

( א) דליטקס מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.מיצרנים, יבואנים וקמעונאים הפועלים בישראל.
ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
( ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה").
( ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".

כדי שההזמנה תבוצע ביעילות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.


(ד) לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדליטקס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ולאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שדליטקס תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
(ה) ההזמנה תירשם במחשבי דליטקס וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.
(ו) המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לדליטקס לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את דליטקס ו/או הספקים.

רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של דליטקס המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

(ז) חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לדליטקס ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

( ח) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של דליטקס לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או דליטקס זכאים לבטל את ההזמנה.

( ט) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של דליטקס בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או דליטקס זכאים לבטל את ההזמנה.

5. שיטת ומועדי המכירה

( א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה.
( ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
( ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
( ד) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של דליטקס. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג דליטקס לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

(ה) התשלום באתר מתבצע באמצעות  pay pall  ו/או באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח ומוצפנים לפי דרישות התקינה.

(ו) יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך שני ימי עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם, לפי בחירתם.

(ז) כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.

(ח) בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

(ט)חתימה על קבלת הסחורה תהווה אישור לקבלת המוצר .

6.מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

(א) זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.

(ב) לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.

(ג) דליטקס ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך.

(ד) דליטקס ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים.

(ה) דליטקס ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו בגינו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ו) דליטקס תספק את המוצר באמצעות חברת שליחויות חיצונית והאספקה של המוצרים תהיה תלויה בה ובכפוף לתקנונה (להלן: "חברת השליחויות" או  "חברת ההובלה")).

דליטקס ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של דליטקס ו/או של הספקים, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב, אבל יחד עם זה במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב, ככל שהדבר תלוי בה,  וכן עיכוב באספקה מעל 4 ימי עסקים תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו.
( ז) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, דליטקס ו/או הספקים יאפשרו לצרכנים לבטל את העסקה בלי גביית דמי ביטול וכספם יושב להם במלואו. בנוסף דליטקס מיידעת את הצרכנים מראש מהם האזורים המוגבלים לאספקה ומספקת להם את המוצרים במקום סמוך למקום מגוריהם, אם הם מעוניינים בכך, וככל שהדבר אפשרי מבחינת דליטקס ו/או חברת השליחויות.
( ח) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו דליטקס מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
( ט) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

דליטקס עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה.

זמן האספקה לא יעלה מעל 45 ימי עסקים.

7.שירות לקוחות

( א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בדליטקס.
( ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות ל דליטקס דרך דוא"ל של שירות הלקוחות.
( ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של דליטקס בדואר אלקטרוני wecare@dalitex.com .    

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8.שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

( א) בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

(ב) כדי לרכוש מוצר/שירות, מומלץ לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

( ג) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו בלבד. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
( ד) במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי, חברת השליחויות) למעט:

מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.

קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

(ה)מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לדליטקס לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
( ו) דליטקס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, דליטקס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי)

(ז) מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

9.ביטולים


(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

( ב) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:

(א)1. בעת ביטול עסקה תימסר על כך הודעה לשירות הלקוחות של דליטקס בדואר אלקטרוני wecare@dalitex.com  .דליטקס תיגבה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.

 

(א)2. בעת ביטול עסקה בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או בגין הפרה אחרת של החוזה ע"י דליטקס, כספו של הצרכן יושב לו בהתאם למדיניות חברת האשראי. 

 

הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא"ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

( ג) ביטול עסקה/מכירה ע"י דליטקס לפני משלוח המוצר:

(ג)1. דליטקס רשאית לבטל את העסקה בכל מקרה ועניין טרם מועד חיובו של המזמין.

(ג)2. במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית דליטקס לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואם נגבו כספים מהצרכן הם יושבו במלואם לצרכן.

 

( ד) ביטול לאחר משלוח המוצר:

(ד)1. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של דליטקס בדואר אלקטרוני wecare@dalitex.com   תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. ביטול העסקה כאמור כפוך לכך שתוך 5 ימי עסקים מהמועד שנתקבלה הודעת הביטול אצל דליטקס המזמין יחזיר את המוצר לדליטקס על חשבונו, ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי במצב שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסו. כספו של הצרכן יוחזר לו בהתאם למדיניות חברת האשראי. 

 

 (ד) 2 בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה,  החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.  המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית. כספו של הצרכן יוחזר לו בהתאם למדיניות חברת האשראי.

(ה) לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. 

(ו) החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי. 

(ז) הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא"ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.

 ( ח) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

 (ח)1. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

(ח)2.הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא"ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

(ח)3. במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, דליטקס תזכה את הלקוח וכספו יושב לו במלואו באמצעות חברת האשראי ובהתאם למדיניות חברת האשראי.

(ח)4. במקרה זה על הלקוח להחזיר את המוצר למשרדי דליטקס בתאום מול שרות הלקוחות באמצעות מייל או טלפון.

(ט) ביטול מכירה ע"י דליטקס והפסקת פעילות האתר:

(ט)1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מדליטקס לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא דליטקס רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, תקלות ו/או עיכובים בחברת השליחויות ואירוע בטחוני.

(ט) 2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

(ט)3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דליטקס תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. ובמקרה כזה תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם.


(ט)4. בוטלה מכירה כאמור דליטקס ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
(ט)5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דליטקס תהא רשאית לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע לדליטקס לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של דליטקס לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

(ט) 6. במידה ותחול טעות חריגה בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית דליטקס לבטל את הרכישה וכספם של הצרכנים יושב להם.

(ט)7. במקרה של ביטול עסקה יושבו כספם של הצרכנים. יודגש כי בהתאם לכללי אמון הציבור, במקרה של ביטול עסקה על ידי העסק, תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

(ט) 8. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האחריות לאספקתם

10.הרכבה/התקנה של מוצר ואחריות בגין בדים

(א) כל מזמין באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד דליטקס ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור.

(ב) בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

(ג) אחריות בגין בדים??? שימוש המזמין במוצר?

11. קניין רוחני


(א) כל זכויות הקניין הרוחני בדליטקס, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של דליטקס בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר דליטקס הום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.


(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של דליטקס מראש ובכתב.


(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בדליטקס, בבסיס הנתונים בדליטקס, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת דליטקס מראש ובכתב.


(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר דליטקס הום לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת דליטקס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.


(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת ( Frame ), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.


(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דליטקס, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.


(ז) השם דליטקס וכן שם המתחם ( Domain name ) של האתר , סימני המסחר בדליטקס (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של דליטקס הום וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של דליטקס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.


(ח) אייקונים ( icons ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו ( logo ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דליטקס ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן דליטקס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.


(ט) ככל שיש סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

12.תנאים נוספים

(א) אם נופלת טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, היא לא תחייב את דליטקס וכספם של הצרכנים יושב להם במלואו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב) דליטקס אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ( link ).
דליטקס אינה מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
(ג) דליטקס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז דליטקס שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, דליטקס לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן(ד) אכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל אביב.
(ו)רישומי המחשב של דליטקס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
(ז)דליטקס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. הרישומים יהוו ראיה לכאורה.

13. סמכות שיפוט

(א) במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט בבית המשפט בתל אביב.

 

 

יצירת קשר
שרות לקוחות 077-605-2427

wecare@dalitex.com

 

אנו מאמינים במסחר הגון ובלקוחות מרוצים נעשה כל מאמץ ליישם זאת.
בכל שאלה לגבי תקנון זה התקשרו או שלחו מייל.
קניה מהנה, צוות דליטקס.